Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné informácie sú chránené

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za prvoradú povinnosť. Osobné údaje našich zákazníkov a návštevníkov považujeme za prísne dôverné a nakladáme s nimi výhradne v súlade s platnou legislatívou.

Údaje spracovávame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne dlhú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú Vaše dáta chránené.

Správca osobných údajov

Spoločnosť Monika Hrnčiariková - MONAMI, so sídlom Čadečka 3262, 02201 Čadca, IČO: 50882066, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Čadca, číslo živnostenského registra 520-28103.

Spoločnosť je prevádzkovateľom internetového obchodu Polodrahokam.sk, prostredníctvom ktorého získava a následne spracúva Vaše osobné údaje.

Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Ak u nás objednávate tovar, spracovávame nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • poštovú adresu
 • fakturačnú adresu (názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH)
 • telefónne číslo

Ak u nás máte vytvorený zákaznícky účet, spracovávame:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • poštovú adresu
 • fakturačnú adresu (názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH)
 • telefónne číslo
 • prihlasovacie heslo (nemáme prístup ku skutočnému heslu)

Ak od nás odoberáte marketingové správy (newsletter), spracovávame:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu

Ďalšie osobné údaje, ktoré spracovávame:

 • údaje z komunikácie
 • záznamy o správaní na internetových stránkach (napr. IP adresy, súbory cookies, prípadne iné online identifikátory)

Účely spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie

Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

 • Spracovanie objednávky tovaru, objednaného prostredníctvom našej webovej stránky, alebo zákazníckej linky. Právnym základom je plnenie kúpnej zmluvy a splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 • Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
 • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
 • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, emailom, alebo inou formou, aby sme Vám oznámili aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov

Údaje môžeme spracovávať aj na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Marketingové ponuky

 • Newsletter (obchodné oznámenie). Zasielame Vám obchodné oznámenia týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili. Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom emaili. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
 • Marketingové ponuky, ktoré sa Vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o Vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vaším prehliadačom, údaje o kliknutiach, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch a kategóriách).
 • Ak nie ste naším zákazníkom, Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu.

Spracovávanie cookies z internetových stránok

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na našich webových stránkach, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky našich internetových stránok a na účely internetovej reklamy. Viac informácií nájdete nižšie.

Ste oprávaný súhlas so spracovávaním osobných údajov odvolať a to podaním uskutočneným na našu emailovú adresu info @ polodrahokam.sk.

Spracovatelia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy
 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
 • verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách na Slovensku. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.

U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

Prístup do Vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom konte sa vždy odhlásili z tohto konta.

Ďalej prosím majte na pamäti, že v prípade, keď s nami budete komunikovať e-mailom, prostredníctvom chatu, alebo iných aplikácií, nemusia byť tieto spôsoby komunikácie šifrované. Preto by ste ich nemali používať na oznamovanie dôverných informácií.

Obdobie spracovania

Osobné údaje zákazníkov, ktorí u nás nakúpili, spracovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty. Následne tieto údaje uchovávame po dobu, počas ktorej sme ako správca povinný ich uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené našou spoločnosťou, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.

Osobné údaje ľudí, ktorí prejavili záujem o odber noviniek (newslettra) a súhlasili s marketingovým ponukami, spracovávame po dobu 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu.

Osobné údaje získané pomocou súborov Cookie spracovávame po dobu 5 rokov.

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať opravu, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

Súbory cookies

Pre zlepšenie poskytovania našich služieb využívame na našich webových stránkach súbory cookies.

Za cookies sa považuje malé množstvo dát, ktoré prehliadač uloží do počítača Užívateľa. Na našich webových stránkach využívame cookies na prispôsobenie obsahu, štatistické činnosti a sociálne siete.

Uložené informácie používame na prispôsobenie obsahu, ktorý vidíte. Ďalej pre zlepšenie užívateľského zážitku na našich stránkach a personalizáciu obsahu reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamy na tovar, o ktorý nemáte záujem. Inými slovami chceme pre Vás s Vašou pomocou vytvárať lepšie služby.

Získavame teda údaje o používanom prehliadači, operačnom systéme, IP adresu. Žiadne z týchto dát nie sú spojené s konkrétnou osobou a tieto údaje sú pre nás anonymné.

Žiadne takto získané údaje neposkytujeme tretím stranám.

Máte možnosť si vo svojom prehliadači nastaviť úroveň ochrany používania cookies, prípadne ich úplne vypnúť.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese info @ polodrahokam.sk, prípadne a telefónnom čísle +421 902 530 213.

Kontaktná adresa:
Monika Hrnčiariková - MONAMI
Čadečka 3262
022 01 Čadca
Slovensko

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 01.07.2020.